U bent hier: Home » FAQ » Zet een verleende omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, de eventuele bouwmogelijkheden van het onderliggende bestemmingsplan opzij?
banner-big-1.png

Zet een verleende omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, de eventuele bouwmogelijkheden van het onderliggende bestemmingsplan opzij?

Het antwoord hierop is nee. Een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan geldt enkel voor het concrete (bouw)project waarvoor het is aangevraagd. De onderliggende bestemming – en de daarbinnen bestaande bouwmogelijkheid – wordt niet opzij gezet met het verlenen van de omgevingsvergunning. Wordt het project, ondanks dat omgevingsvergunning is verleend, bijvoorbeeld onverwachts afgeblazen, dan blijft de onderliggende bestemming in tact.

Ditzelfde geldt voor bestaande planologische mogelijkheden van gronden die niet in het project waarvoor omgevingsvergunning wordt gevraagd zijn betrokken. Stel dat in het kader van een herstructureringsopgave voor een bestaand bedrijventerrein, een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan voor een burgerwoning wordt gevraagd. Er wordt dan afgeweken van de onderliggende bestemming ‘Bedrijf’ om de bouw van de woning mogelijk te maken. Aangezien de omliggende gronden geen deel uitmaken van het project waarvoor omgevingsvergunning wordt verleend, blijft op deze gronden de bestemming ‘Bedrijf’ gehandhaafd. Als op een aangrenzend perceel nog een bedrijf is gevestigd en dat bedrijf wenst uit te breiden, dan staat niets ertegen in de weg dat aan het bedrijf een omgevingsvergunning voor bouwen wordt verleend om de uitbreiding te realiseren!

 In dit soort situaties zal het, vanwege het handhaven van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, daarom nodig zijn om de grenzen van het ‘project’ te verruimen om ongewenste ontwikkelingen op grond van het geldende bestemmingsplan tegen te gaan. Als alternatief kan ervoor gekozen worden om een integraal nieuw bestemmingsplan vast te stellen waarmee bestaande mogelijkheden voor ongewenste ontwikkelingen uit het onderliggende bestemmingsplan worden uitgesloten dan wel ingeperkt.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing