U bent hier: Home » Nieuws » Wijziging Wabo en Wmb in verband met Kaderrichtlijn Water van kracht
banner-big-1.png

Wijziging Wabo en Wmb in verband met Kaderrichtlijn Water van kracht

Wijziging Wabo en Wmb in verband met Kaderrichtlijn Water van kracht
Met ingang van 27 juli zijn de Wet milieubeheer en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) aangepast aan de Kaderrichtlijn Water. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is twee weken geleden gewijzigd bij de Eerste Kamer binnengekomen.

Het gaat met name om een wijziging van artikel 5.2b, vierde lid, van de Wm, waarmee artikel 4, eerste lid, onder a, i), en b, i) van de Krw isgeïmplementeerd. Die bepalingen houden in dat de toestand van oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen niet achteruit mag gaan. In artikel 5.2b, vierde lid, van de Wm is bepaald dat de waterkwaliteit niet mag verslechteren. Dit verschil in terminologie zou, zonder dat de wetgever dit heeft beoogd, in de praktijk tot een strengere toepassing van de Krw kunnen leiden dan uit de richtlijn zelf voortvloeit.

De nota van wijziging wijzigt het wetsvoorstel en heeft tot doel titel 5.1 van de Wm ook op een ander punt meer in overeenstemming te brengen met de terminologie van de Krw en andere EU-richtlijnen en EU-verordeningen waarin doelstellingen en normen voor de te realiseren milieukwaliteit worden gesteld. Deze wijziging heeft betrekking op het volgens de Wm verplichte gebruik van de begrippen grenswaarde en richtwaarde, ter karakterisering van de op grond van artikel 5.1, eerste lid, van de Wm gestelde milieukwaliteitseisen.

Bron: Staatsblad

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing