U bent hier: Home » FAQ » Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?
banner-big-1.png

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Bouwen en/of slopen

In principe moet u voor alle bouw- en sloopactiviteiten een omgevingsvergunning aanvragen. Belangrijke uitzonderingen op deze regel zijn te vinden in het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Daarin is namelijk bepaald dat voor sommige bouw geen omgevingsvergunning behoeft te worden aangevraagd. Dit is het zogenoemde omgevingsvergunningvrij bouwen.

Geen omgevingsvergunning is nodig voor sloopactiviteiten die betrekking hebben op bouwwerken waarvoor het omgevingsvergunningvrij bouwen geldt (zie hiervoor) en op seizoensgebonden bouwwerken zoals strandhuisjes.

Afwijken van het bestemmingsplan

Past het gewenste bouwwerk of de gewenste nieuwe functie in een bestaand bouwwerk niet binnen het bestemmingsplan, dan is het ook nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het afwijken van bestemmingsplan. Dit zal vaak een permanente afwijking zijn, maar het is ook mogelijk om tijdelijk, voor hooguit 5 jaar af te wijken.

Verbouwen of slopen van een monument

Indien de activiteit (ook) het verbouwen of slopen van een monument betreft, is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Bij een rijksmonument is de uitgebreide procedure van toepassing, voor gemeentelijke en provinciale monumenten is de reguliere procedure van toepassing.

Oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieuhinderlijk bedrijf

Voor het oprichten van een nieuw bedrijf is soms een omgevingsvergunning nodig.
Daarnaast moeten bedrijven die voorheen in het bezit waren van een milieuvergunning,
in het geval het bedrijf wordt veranderd, ook een omgevingsvergunning voor de wijziging aanvragen.
Een omgevingsvergunning voor een milieu-activiteit wordt verleend op basis van de uitgebreide procedure.
Veel kleinere bedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting om een omgevingsvergunning aan te vragen. Voor deze bedrijven geldt slechts een verplichting om een melding in te dienen op grond van het Activiteitenbesluit. Deze melding blijft noodzakelijk, omdat deze niet is geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Aanleggen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, heeft u een omgevingsvergunning nodig als het bestemmingsplan een aanlegvergunning of een omgevingsvergunning verplicht stelt. In dit bestemmingsplan is ook opgenomen aan welke criteria wordt getoetst. Een omgevingsvergunning voor aanleggen doorloopt de reguliere procedure.

Het brandveilig gebruiken van bepaalde bouwwerken

Voor het brandveilig gebruiken van bepaalde bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Het gaat dan om bouwwerken waar op regelmatige basis meer dan 10 personen overnachten of waar overdag meer dan 10 kinderen (jonger dan 12) of gehandicapten verblijven.
Een omgevingsvergunning voor brandveilg gebruiken van een bouwwerk doorloopt de uitgebreide procedure.

Kappen en rooien van bomen en struiken

In de gevallen dat bomen worden gekapt of struiken worden gerooid, is een omgevingsvergunning nodig als de gemeente dat in de algemene plaatselijke verordening (APV) heeft bepaald.
De omgevingsvergunning voor het kappen en rooien van bomen en struiken doorloopt altijd de reguliere procedure.
Het kan voorkomen dat het kappen van bomen, of het rooien van stroken, ertoe leidt dat bepaalde dier- of vogelsoorten worden verstoord. Het kan zelfs noodzakelijk zijn om hiertoe maatregelen te treffen of om hiervoor een aparte ontheffing aan te vragen op grond van de Flora- en faunawet. Een toestemming op grond van deze wet is namelijk niet automatisch opgenomen in de omgevingsvergunning.

Diverse door gemeentelijke verordeningen vergunningplichtig gestelde activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten kunnen ook diverse door de gemeente vergunningplichtig gestelde activiteiten in het systeem van de omgevingsvergunning zijn opgenomen (‘aangehaakt’).
U moet hier denken aan het aanbrengen van handelsreclame, het hebben van een terras, het maken van een uitweg/uitrit op de openbare weg en het hebben van alarminstallaties. Een omgevingsvergunning voor deze activiteiten doorloopt de reguliere procedure.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing