U bent hier: Home » Nieuws » Wabo-middag 6 april
banner-big-1.png

Wabo-middag 6 april

Na ongeveer een half jaar met elkaar met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de bijbehorende regelgeving gewerkt te hebben, lijkt het ons goed om hierover met u in gesprek te gaan tijdens de Middag van de Wabo.

U heeft vast al gewerkt met de omgevingsvergunning, waarbij u wellicht tegen enkele problemen bent aangelopen of waarover u vragen heeft. Wij van Buro Vijn hebben inmiddels de nodige ervaring met deze materie opgedaan. Onze ervaring en kennis willen we graag met u delen.

De Middag van de Wabo op 6 april zal worden vormgegeven als een interactieve en informele middag waar we met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ervaringen uit de praktijk kunnen delen.

In een aantal praktijkgerichte workshops worden diverse actuele onderwerpen aan de orde gesteld.

De Middag van de Wabo is bedoeld voor marktpartijen, zoals architecten, bouwers, onderzoeksbureaus en projectontwikkelaars. Kortom, voor iedereen die te maken heeft met de Wro en de Wabo. De conferentie wordt gehouden in de Brasserie van Stania State, naast ons kantoor aan de Rengersweg 98 in Oenkerk. Deelname is gratis. U kunt inschrijven via www.burovijn.nl door onder de tab Buro Vijn te klikken op ‘Middag van de Wabo’ en uw voorkeur voor de workshops aan te geven.

De workshops staan in het teken van:

De ruimtelijke onderbouwing

U wilt een concreet bouwplan realiseren dat niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Door middel van een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan, ook wel projectafwijkingsomgevingsvergunning genoemd, kan planologisch medewerking worden verleend aan het initiatief. Hier hoort een ruimtelijke onderbouwing bij. U bent als initiatiefnemer / aanvrager verantwoordelijk voor het aanleveren van de ruimtelijke onderbouwing. Hoe moet zo’n ruimtelijke onderbouwing er dan uitzien? En wie toetst of er voldaan wordt aan een “goede ruimtelijke ordening”?

Trynke Rodenhuis en Rutger Schonis laten u voorbeelden zien en wisselen hierover graag met u van gedachten.

Wabo en ruimtelijke kwaliteit (welstand en bestemmingsplan)

De Wabo en het Besluit omgevingsrecht hebben meer ruimte gecreëerd voor het vergunningvrij bouwen van erfbebouwing op het achtererf van een woning of een bedrijf. Dit heeft consequenties voor gemeentelijke regelingen in welstandsnota en bestemmingsplan. De consequenties gaan verder dan alleen het formeel min of meer overbodig worden van de sneltoetscriteria in de welstandsnota. Hoe zit het in deze nieuwe situatie met de regeling van erfbebouwing in het bestemmingsplan? In welke gevallen zal de gemeente, ondanks dat het gaat om vergunningvrije bouwwerken, toch willen en kunnen sturen op het tot stand brengen en in stand houden van voldoende ruimtelijke kwaliteit?

Het is van belang om te weten dat de gemeente wèl via het bestemmingsplan regelend kan handelen als het gaat om de categorie “grotere vergunningvrije bouwwerken” en om wat voor regels het dan kan gaan.

De vraag doet zich dan ook voor of, en in welke gevallen, de gemeente in het bestemmingsplan regels opneemt voor erfbebouwing. Deze vraag impliceert de vraag naar nut en noodzaak, en vooral (daarachter) de beleidsmatige vraag naar de rol van de gemeente als het gaat om de zorg voor, en de instandhouding en bevordering van, de ruimtelijke kwaliteit.

Die ruimtelijke kwaliteit is daarbij niet een zorg van de gemeente alleen; ook burgers, architecten, ontwikkelaars woningbouwcorporaties, etc., wij allen dus, zijn gebaat bij een goede borging van de kwaliteit van onze woonomgeving.

Wat is de rol van het bestemmingsplan in het licht van de ruimtelijke kwaliteit? En hoe is dan de relatie met de welstand? Is met de introductie van de Wabo een deel van de gemeentelijke zorg voor de ruimtelijke kwaliteit verhuisd van welstandsnota naar bestemmingsplan?

Henk van den Berg en Douwe de Vries gaan nader in op deze en andere vragen en willen hierover graag met u van gedachten wisselen.

Werken met de Wabo en de Wro

Met de komst van de Wabo is er een nieuw instrument bij gekomen: de omgevingsvergunning. De keus voor het instrument bestemmingsplan is niet langer vanzelfsprekend. Elk project vraagt om maatwerk. Welk instrument is hiervoor het meest geschikt? Is dit de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, een bestemmingsplan of bijvoorbeeld een instrument uit de Crisis- en Herstelwet of een combinatie? Daarnaast kan toepassing van de coördinatieregeling voordelen opleveren. Ook gaan we in op de rol van de structuurvisie.

Jur van der Velde en Joske Poelstra delen hun ervaringen en geven tips om instrumenten effectief en efficiënt in te zetten.

Bouwtechnische en milieutoets bij omgevingsvergunning

Voorheen gebeurde de bouwtechnische toets pas na de afwijking van het bestemmingsplan (2de fase). De milieutoets werd veelal opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing van de afwijking en op onderdelen werd nader ingegaan op grond van de milieuwetgeving. Nu moeten deze toetsen tegelijkertijd en in onderlinge inhoudelijke afstemming plaatsvinden. Ook de ruimtelijke onderbouwing krijgt een andere plaats in dit geheel.

In de workshop zal aan de hand van concrete voorbeelden gediscussieerd kunnen worden.

Keimpe Stroop van gBou en Pieter Woudstra zullen ingaan op de bouwtechnische en milieutoets bij de omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing