U bent hier: Home » Nieuws » VNG reactie op concept Bouwbesluit 2012
banner-big-1.png

VNG reactie op concept Bouwbesluit 2012

VNG reactie op concept Bouwbesluit 2012
Het grootste deel van de voorschriften uit de huidige (model-)bouwverordening verdwijnt en komt terug in het nieuwe Bouwbesluit. Het concept Bouwbesluit 2012 ligt nu bij de Tweede Kamer. Hierover is langdurig overleg geweest tussen de VNG en het toenmalige ministerie van VROM.
Naast alles wat is bereikt en waar wij tevreden over zijn, resteren nog enkele punten, die de VNG aan de Tweede Kamer voorlegt.

Aandachtspunten
In het kort gaat het om de volgende punten:
• Het Bouwbesluit 2012 voegt voor verbouwingen het actuele kwaliteitsniveau toe. Dit is alleen te handhaven als de aanvrager de gegevens levert waaruit het actuele kwaliteitsniveau blijkt. Het kan niet zo zijn dat de gemeente ter plaatse het actuele niveau inventariseert.
• Het is goed dat straks leegstaande kantoorgebouwen tot woningen verbouwd kunnen worden. De uiteindelijke formulering in het concept Bouwbesluit om dit mogelijk te maken reikt echter veel verder.
• De omgevingsvergunning voor het slopen voor asbest moet in stand blijven. De voorstellen betreffen nu toch een meldingsplicht. Meldingen leveren altijd minder informatie op voor gemeenten, wat problemen oplevert voor de gemeentelijke handhaving.
• De eenvoudiger regelgeving gaat uit van meer eigen verantwoor-delijkheid van opdrachtgevers/eigenaren. Daarbij mag het bevoegd gezag geen inhoudelijke toets uitvoeren of eisen stellen. Als echter later gebreken aan het licht komen, moet duidelijk zijn dat het niet de gemeenten is die hiervoor verantwoordelijk is.
Evaluatie
Gelet op de ingrijpende wijziging die het nieuwe Bouwbesluit 2012 meebrengt, pleit de VNG voor een evaluatie op korte termijn, bij voorbeeld na twee jaar, onder meer over de voorgaande punten.

Bron: VNG

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing