U bent hier: Home » FAQ » Verklaring van geen bedenkingen nodig bij weigering omgevingsvergunning ?
banner-big-1.png

Verklaring van geen bedenkingen nodig bij weigering omgevingsvergunning ?

Moet het bevoegd gezag, in dit geval B&W, de vraag of een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan moet worden geweigerd ook aan de raad voorleggen? En waar staat dat het bevoegd gezag dat bevoegd is de vergunning te verlenen, de vergunning ook mag weigeren?

Artikel 2.4 lid 1 van de Wabo bepaalt dat B&W het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning zijn. Een nadere/andere aanwijzing hierover heeft in het Bor op dit punt niet plaatsgevonden.
B&W zijn zodoende bevoegd om te besluiten op de aanvraag.

B&W acht het gevraagde in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Omdat zij voornemens zijn de aanvraag direct te weigeren, hebben zij geen VVGB van de gemeenteraad gevraagd. Dat lijkt ons een juiste uitleg van het systeem van de Wabo.

Immers, de VVGB is enkel in het leven geroepen om de gemeenteraad te compenseren voor de mogelijkheid om haar bevoegdheid over het bestemmingsplan te omzeilen. Het afwijzen van een aanvraag om omgevingsvergunning om van het plan af te wijken, tast de bevoegdheid van de raad geenszins aan. Als de aanvrager van mening is dat het bestemmingplan wel moet worden gewijzigd, dan kan zij daarvoor een zelfstandig verzoek doen aan de raad.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing