U bent hier: Home » Nieuws » Uitspraak: Bijlage II Bor nvt bij een bouwplan strijdig met bestemmingsplan
banner-big-1.png

Uitspraak: Bijlage II Bor nvt bij een bouwplan strijdig met bestemmingsplan

Artikel 3 van Bijlage II van het Bor is niet van toepassing wanneer het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan (LJN: BW8600, Rechtbank Utrecht , SBR 11/2667 T)

1. Samenvatting

De gemeente Rhenen heeft een aanvraag voor een aanbouw aan een woning opgesplitst in de activiteit ‘bouwen’ en de activiteit ‘strijdigheid met het bestemmingsplan’. Deze strijdigheid met het bestemmingsplan kan volgens de gemeente afzonderlijk worden opgeheven door toepassing van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het bouwplan zou dan voor wat betreft de activiteit ‘bouwen’ vervolgens, op grond van artikel 2.1, derde lid, van de Wabo in combinatie met artikel 2.3 eerste lid, van het Bor en artikel 3 van Bijlage II van het Bor, omgevingsvergunningvrij kunnen worden uitgevoerd. De gemeente had het bouwplan niet mogen splitsen in de activiteit ‘bouwen’ en de activiteit ‘strijdig met het bestemmingsplan’, twee afzonderlijke activiteiten met elk een afzonderlijk vergunningregime. De gemeente had het bouwplan, ten behoeve van de vraag of voor de activiteit ‘bouwen’ een omgevingingsvergunning kon worden verleend, allereerst moeten toetsen aan artikel 2.10 van de Wabo. Dit is ten onrechte niet gebeurd. De uitspraak is te vinden op: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW8600

2. Achtergrond

Hoofdregel: voor het bouwen is een omgevingsvergunning nodig (artikel 2.1. lid 1 sub a Wabo). Het voorgenomen bouwen wordt in dat verband ingevolge artikel 2.10 Wabo getoetst aan onder meer de planologische regelgeving, zoals het bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandsnota. Afwijking: er geldt een uitzondering voor het bouwen dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen (artikel 2.1. lid 3 Wabo). In artikel 2 en 3 van bijlage II van de Bor staan de bouwactiviteiten voor welke de omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1 lid 1 sub a onder de Wabo niet van toepassing is.

Planologisch strijdig gebruik: Om een activiteit te verrichten die strijdig is met de toepasselijke planologische regelgeving geldt ingevolge artikel 2.1. lid 1 sub c Wabo als hoofdregel dat een omgevingsvergunning is vereist. Deze omgevingsvergunning wordt verleend voor het realiseren van een gebruik van gronden en reeds gerealiseerde bouwwerken maar ook het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en het bouwen en slopen van bouwwerken.

Vergunningsvrij: Artikel 2 bijlage II Wabo: voor deze activiteiten geldt geen vergunningsplicht. Artikel 3 bijlage II Wabo: Indien deze activiteiten passen binnen het bestemmingsplan, is er geen omgevingsvergunning nodig. Indien deze activiteiten niet voldoen aan de planologische regelgeving, is voor de afwijking een omgevingsvergunning vereist.

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing