U bent hier: Home » Procedures » Procedure Omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan
banner-big-1.png

Procedure Omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan

van aanvraag tot vergunning

VOORBEREIDING

1. ONTVANGST AANVRAAG:

Tijd

Wat

Ontvangstbevestiging van de aanvraag.
Bericht met de mededeling:

 • dat B&W het bevoegd gezag zijn;
 • welke voorbereidingsprocedure wordt gevolgd;
 • welke beslistermijn van toepassing is;
 • welke rechtsmiddelen om tegen de beschikking op te komen;
 • of nog andere vergunningen nodig zijn en waar te verkrijgen;
 • doorzenden aanvraag aan het bestuursorgaan.
Ontvangstbevestiging en doorzenden aan bestuursorgaan voor vvgb:
onverwijld.
Mededeling: zo snel mogelijk na ontvangst aanvraag.

Hoe/Wie

Vormvrij (geen eisen gesteld). Bevoegd gezag (B&W).

2. BEOORDELING VOLLEDIGHEID

Tijd

Wat

Beoordelen of de aanvraag compleet is.

Geen termijn voorgeschreven.Gelet op de beschikbare tijd om te
besluiten (6 maanden), zal dit zeker binnen 4 tot 6 weken moeten
gebeuren.

Hoe/Wie

Beoordeling aan de hand van het bepaalde in hoofdstuk 1 t/m 8
Ministeriƫle regeling omgevingsrecht.
Bevoegd gezag (B&W) voor de omgevingsvergunning.
Bestuursorgaan (gemeenteraad) voor vvgb,

3. VERZOEK AANVULLENDE GEGEVENS

Tijd

Wat

Vragen aan aanvrager om aanvullende gegevens:

 • of omdat het bevoegd gezag (B&W) dat noodzakelijk acht voor de
  beoordeling van de aanvraag;
 • of omdat het bestuursorgaan dat een vvgb moet afgeven dat nodig
  acht voor de vvgb.
De gemeente moet een redelijke termijn gunnen om de aanvraag
aan te vullen. De beslistermijn wordt geschorst gedurende de periode
waarbinnen de aanvrager zijn aanvraag mag aanvullen.

Hoe/Wie

Aanvrager is gehouden om aanvullende gegevens aan te
leveren.

4. VERLENGEN BESLISTERMIJN

Tijd

Wat

Indien de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp
betreft, kan worden besloten om de beslistermijn eenmalig met 6
weken te verlengen.
Besluit tot verlengen beslistermijn kan ook gebeuren op verzoek van
het bestuursorgaan dat vvgb moet verlenen.
Besluit moet zijn genomen binnen 8 weken na ontvangst van de
aanvraag om omgevingsvergunning.

Hoe/Wie

Voorafgaand aan het besluit moet eerst een zienswijze van de
aanvrager over het voornemen tot verlengen beslistermijn worden
gevraagd, daarna volgt een besluit door B&W gericht aan aanvrager.

TOETSING EN VERGUNNINGVERLENING

5. ONTWERP VVGB, ADVISERING EN OVERLEG

Tijd

Wat

Verkrijgen van een ontwerp vvgb van GS, Minister EL&I, Minister I&M
of gemeenteraad.
Niet bij gemeenteraad als het een geval betreft waarvoor is
aangegeven dat geen vvgb gevraagd hoeft te worden.
Ter advies aanbieden ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende
bescheiden aan adviseurs.
Voeren overleg met provincie en rijksdiensten (VROM-Inspectie) en met
belanghebbende gemeenten en waterschappen.

Geen wettelijke termijn voorgeschreven. Ontwerp vvgb moet gelijktijdig
met ontwerp-vergunning ter inzage worden gelegd.

Hoe/Wie

Bevoegd gezag (B&W) is verantwoordelijk voor het vragen van de
ontwerp-vvgb, adviezen en overlegreacties.
Het bestuursorgaan dat bevoegd is dient de ontwerp vvgb te verlenen.

6. INHOUDELIJKE BEOORDELING

Tijd

Wat

Inhoudelijke toets van de aanvraag.

Geen wettelijke termijn voorgeschreven. Gelet op de beslistermijn
(binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag) zal dit binnen 12
tot 16 weken na ontvangst van de aanvraag moeten zijn afgerond.

Hoe/Wie

Toetsing door (ambtelijk) deskundige.
Ambtelijke dienst van gemeente of regionale uitvoeringsdienst.

7. ONTWERP

Tijd

Wat

Publiceren kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning.
Ter inzage leggen ontwerp-omgevingsvergunning – 6 weken.
Toezenden ontwerp-vergunning aan GS/VROM-inspectie.

Geen termijn voorgeschreven. Gelet op de beslistermijn (6 maanden na
ontvangst van de aanvraag) zal de terinzagelegging binnen 16 weken
na ontvangst van de aanvraag moeten starten.

Hoe/Wie

Ter inzage leggen door B&W van het ontwerp en de bijbehorende
stukken waaronder in elk geval de aanvraag, de ontwerp vvgb en de
ontvangen adviezen.
Publiceren kennisgeving in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad en in de
Staatscourant.

8. VERWERKEN ZIENSWIJZEN

Tijd

Wat

Het doorzenden van zienswijzen naar bestuursorgaan dat vvgb moet
verlenen. Het beantwoorden van zienswijzen.
(Eventueel) het aanpassen van de ontwerp-omgevingsvergunning.

Indien geen zienswijzen zijn ontvangen: binnen 4 weken na afloop van
de termijn voor terinzagelegging van het ontwerp.
Indien zienswijzen zijn ontvangen: geen wettelijke termijn, wel
besluiten binnen 6 maanden na ontvangst aanvraag.

Hoe/Wie

Bevoegd gezag (B&W) voor wat betreft zienswijzen op de ontwerpomgevingsvergunning.
Bestuursorgaan dat een vvgb moet verstrekken als zienswijzen daarop
betrekking hebben.

RECHTSBESCHERMING

9. BEKENDMAKING

Tijd

Wat

Bekendmaken kennisgeving omgevingsvergunning en toezenden
omgevingsvergunning aan de aanvrager.
Ter inzage leggen voor beroep gedurende 6 weken.
(Eventueel) bekend maken dat geen zienswijzen zijn ontvangen.

Indien geen zienswijzen zijn ontvangen: bekendmaken van de
omgevingsvergunning binnen 4 weken na afloop van de termijn van
terinzagelegging van het ontwerp.
Anders: geen wettelijke termijn, besluit moet binnen 6 maanden na
ontvangst van aanvraag bekend worden gemaakt.

Hoe/Wie

Bevoegd gezag (B&W) zendt de omgevingsvergunning aan de aanvrager.
Ter inzage leggen besluit inclusief de aanvraag en vvgb voor beroep.
Publiceren kennisgeving in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad en de
Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Mededelen besluit aan indieners van zienswijzen.

REACTIEVE AANWIJZING (EVENTUEEL)

Tijd

Wat

Indien GS of de VROM-Inspectie een zienswijze hebben ingediend die
niet (volledig) overgenomen is, dan kunnen zij een aanwijzing geven
dat een onderdeel geen deel uitmaakt van de omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning en de aanwijzing worden gelijktijdig bekend
gemaakt.
Van de aanwijzing wordt mededeling gedaan aan degenen die een
zienswijze hebben ingediend.

Gelijktijdige bekendmaking omgevingsvergunning, aanwijzing en
mededeling daarvan binnen 7 weken na toezending aan GS/VROMInspectie.

Hoe/Wie

GS/Minister nemen het besluit tot aanwijzing en geven daarbij
aan waarom ze niet kiezen voor andere instrumenten.
Gemeente publiceert aanwijzing en omgevingsvergunning gelijktijdig
en doet mededeling van de aanwijzing aan indieners van zienswijzen.
B&W is verantwoordelijk voor bekendmaking en mededeling aan
betrokkenen.

BEROEP RECHTBANK (EVENTUEEL)

Tijd

Wat

Behandelen beroep tegen de omgevingsvergunning en bijbehorende
vvgb en/of aanwijzing bij de rechtbank.

Beroepstermijn van 6 weken. Doorlooptijd beroepsprocedure bij
Rechtbank is ca. 1 jaar.

Hoe/Wie

Instellen beroep door middel van een beroepschrift bij de rechtbank.
Belanghebbenden die beroep in willen stellen.

HOGER BEROEP RAAD VAN STATE (EVENTUEEL)

Tijd

Wat

Behandelen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank op beroep tegen
de omgevingsvergunning en bijbehorende vvgb en/of aanwijzing bij de
rechtbank.

Beroepstermijn van 6 weken. Doorlooptijd beroepsprocedure bij Raad
van State is ca. 1 jaar.

Hoe/Wie

Instellen hoger beroep door middel van een beroepschrift bij de Raad
van State.
Belanghebbende die hoger beroep in wil stellen.

VERKLARING

AFKORTINGEN

  Wat
Wat moet er gebeuren? vvgb: Verklaring van geen bedenkingen
  Hoe
Hoe moet het gebeuren? GS: Gedeputeerde Staten
  Wie
Wie is verantwoordelijk dat het
gebeurt?
B&W: Burgemeester & Wethouders
  Tijd
Wanneer moet het gebeurd
zijn?
 
Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing