U bent hier: Home » Particulier en zakelijk » 5. Locatiescan voor de (her)ontwikkeling van locaties
banner-big-1.png

5. Locatiescan voor de (her)ontwikkeling van locaties

Voor het (her)ontwikkelen van locaties hebben wij een locatiescan ontwikkeld. Uitgangspunt is dat het gewenst gebruik niet overeen komt met de vigerende bestemming. De functie van de scan is om de (her)ontwikkelingsmogelijkheden en -onmogelijkheden van een locatie in hoofdlijnen in beeld te brengen. Het resultaat van de scan bestaat uit een indicatieve opsomming van kansen en belemmeringen en geeft richting aan vervolgonderzoek. Dit betreft onderzoek dat nodig is ten behoeve van het ruimtelijk ontwerp of onderzoek dat nodig is voor de ruimtelijke onderbouwing.   De uitkomsten van de scan worden in briefvorm gerapporteerd en bestaan uit:

  • een uitgangspuntenkaart;
  • een tabel;
  • een beknopte toelichting.

Bij de scan worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • screening van de locatie (+ locatiebezoek)
  • gesprek opdrachtgever (aan de hand van aangeleverde vragenlijst)
  • checken van beschikbare bronnen
  • benoemen van sectorale onderzoeken
  • juridische check (vigerend bestemmingsplan, vergunningen)
  • financiële verkenning
  • aangeven doorlooptijden procedures
Onderdelen van de scan toelichting
Financiële verkenning / subsidies  
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Obv vigerend BP
Politiek / beleid Toets aan het beleidskader
Bouwkundige en constructieve randvoorwaarden bv bij bestaande gebouwen
Civiel / Infra o.a. Klic
Bodem (milieu / geotechniek) Wet Bodembescherming, tanks ed.
Archeologie  verwachtingswaarden
Niet gesprongen explosieven  
Ecologie  Onderzoek naar bestaande natuurwaarden
Water Mogelijkheden waterberging
Bedrijven en milieuzonering  Toets  op basis van richtafstanden
Agrarische bedrijvigheid en milieuhinder  Geurhinder bij veehouderijen
Wegverkeerslawaai  
Industrielawaai (incl. zonering )  
Externe veiligheid  
Luchtkwaliteit  
Omgevingsrecht /procedures  Inzet instrumenten en vergunningen
Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing