U bent hier: Home » Nieuws » Oratie Frans Tonnaer: op weg naar nieuwe Omgevingswet moeten heilige huisjes sneuvelen
banner-big-1.png

Oratie Frans Tonnaer: op weg naar nieuwe Omgevingswet moeten heilige huisjes sneuvelen

‘De toenemende wetgevingsintegratie op het gebied van het omgevingsrecht brengt voorlo-pig nog geen rust bij de gebruikers. Op weg naar één Omgevingswet moeten enkele heilige huisjes sneuvelen om echt oplossingen te brengen.’ Dit stelt prof. dr. Frans Tonnaer, hoog-leraar in het recht, in het bijzonder het omgevingsrecht, bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit in zijn oratie, getiteld: ‘Quo Vadis? Over vertrouwen in het omgevingsrecht’. Tonnaer houdt zijn inaugurele rede op vrijdag 27 mei 2011 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Wetgevingsintegratie
Het Nederlandse omgevingsrecht is volop in beweging. Na een periode van steeds weer nieuwe wettelijke regelingen, is de laatste jaren sprake van toenemende wetgevingsintegratie op de deelterreinen van het omgevingsrecht: het milieurecht, het waterrecht, het natuur-beschermingsrecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. Per 1 oktober 2010 is met de inwer-kingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een eerste stap gezet naar wetgevingsintegratie op omgevingsrechtelijk niveau, waarbij onder meer de omgevingsvergunning werd ingevoerd. En dat smaakt kennelijk naar meer. De minister van Infrastructuur en Milieu wil gevolg geven aan de oproep van het bedrijfsleven om de administratieve en bestuurlijke lasten verder terug te dringen door het tot stand brengen van één Omgevingswet waarin de bestaande regelingen worden ondergebracht.

Nieuwe uitgangspunten
Maar leidt integratie van regelingen ook tot minder maatschappelijke regeldruk en minder bestuurlijke regeldrukte? Kan worden volstaan met enkele aanpassingen of is een para-digmawisseling noodzakelijk in het omgevingsrecht?
‘Er is voorlopig geen rust te verwachten. Sterker nog: de onrust zal eerst nog groter moeten worden om tot ‘duurzame’ rust in het omgevingsrecht te kunnen komen. Er zal nu moeten worden doorgepakt, zodat we ons over een paar jaar afvragen hoe er gewerkt kon worden met dat inge-wikkelde stelsel, want dat is het nog steeds’, zo stelt Tonnaer in zijn oratie.

Bron: Open Universiteit

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing