U bent hier: Home » FAQ » Omzetting eerste fase omgevingsvergunning milieu naar reguliere vergunning mogelijk of is een nieuwe procedure nodig ?
banner-big-1.png

Omzetting eerste fase omgevingsvergunning milieu naar reguliere vergunning mogelijk of is een nieuwe procedure nodig ?

Vraag: Een aanvrager heeft een gefaseerde aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De eerste fase vergunning is voor de activiteit milieu, de tweede fase zou een bouwactiviteit zijn. Nu geeft de aanvrager te kennen de bouwactiviteit niet meer aan te willen vragen: hij heeft nu gekregen wat hij wilt. Kan de vergunning voor de eerste fase nu zonder meer worden omgezet tot een reguliere omgevingsvergunning of is een nieuwe procedure nodig?

Antwoord: Met een eerste fase omgevingsvergunning heeft de aanvrager nog geen definitieve omgevingsvergunning. Dat houdt in dat zijn redenering “ik heb gekregen wat ik nodig heb, meer hoef ik niet” ook niet juist is. De omgevingsvergunning eerste fase, is immers geen zelfstandige vergunning. Artikel 2.5 lid 8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt immers dat de eerste vergunning na het verkrijgen van een tweede fase vergunning één omgevingsvergunning gaan vormen. Op grond van artikel 6.3 lid 1 Wabo treedt die omgevingsvergunning in werking pas nadat beide vergunningfasen zijn verleend.

De wetgever gaat bij fasering ervan uit dat een aanvrager daadwerkelijk beide fasen aanvraagt. Doet hij dat niet, dan biedt artikel 2.5 lid 5 Wabo de mogelijkheid om de eerste fase beschikking in te trekken. Dat kan echter pas wanneer binnen uiterlijk twee jaar nadat de eerste fase beschikking onherroepelijk is geworden, dan wel nadat negatief is beslist op een aanvraag voor een van beide fasen.

Wat nu te doen? Aangezien de aanvrager geen tweede fase vergunning meer aan wenst te vragen, zijn drie opties denkbaar.

(1) De aanvrager trekt zijn aanvraag eerste fase in en dient deze als ongefaseerde aanvraag voor de activiteit milieu opnieuw in. Als de procedure voor de eerste fase vergunning reeds was voltooid (of bijna was voltooid) houdt dat dan helaas wel een dubbele procedure in.

(2) De aanvrager wijzigt zijn oorspronkelijke gefaseerde aanvraag in een ongefaseerde aanvraag. Op grond van vaste jurisprudentie is een wijziging van de aanvraag niet langer mogelijk nadat het ontwerp van de eerste fase vergunning reeds ter inzage is gelegd. Dit bezwaar kan worden ondervangen door de eerste fase vergunning opnieuw ter inzage te leggen als ongefaseerde omgevingsvergunning voor enkel de activiteit milieu. Hoewel ook dit een dubbele procedure inhoudt, wordt zo in elk geval geen enkele belanghebbende tekort gedaan. Bij deze optie is het van belang dat het bevoegd gezag op voet van artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met de aanvrager overeenkomt dat de uiterste beslistermijn van zes maanden op de gewijzigde aanvraag weer opnieuw gaat gelden. Dit om te voorkomen dat anders een belanghebbende een dwangsom (artikel 4:17 Awb e.v.) vanwege het overschrijden van de beslistermijnen kan verbeuren!

(3) Meer rigoureus is de oplossing om de opmerking van de aanvrager op te vatten als een zekere mededeling dat geen tweede fase aanvraag meer wordt gedaan. Een redelijke uitleg van artikel 2.5 lid 5 Wabo is dat het bevoegd gezag in zo’n geval mag anticiperen de eerste fase vergunning intrekt voordat de periode van 2 jaar is verstreken. Het is dan aan de aanvrager om te beslissen of hij tegen het intrekkingsbesluit in beroep gaat of niet. Is hij reeds met de milieuhinderlijke activiteiten gestart zonder de benodigde omgevingsvergunning, dan kan desnoods handhavend worden opgetreden.

Een dubbele procedure is in elk geval niet te vermijden. Optie 3 zal als een ‘stok achter de deur’ kunnen worden gebruikt, voor het geval het bevoegd gezag er met de aanvrager niet uitkomt. In elk geval moet het bevoegd gezag de aanvrager duidelijk maken dat het probleem op het bord van de aanvrager ligt, niet bij het bevoegd gezag.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing