U bent hier: Home » Nieuws » Nauwelijks ontheffingen Flora- en faunawet via de Wabo
banner-big-1.png

Nauwelijks ontheffingen Flora- en faunawet via de Wabo

Met het aanhaken van de Flora- en faunawet bij de Wabo verwachtte het ministerie van EL&I veel meer aanvragen voor ontheffingen binnen te krijgen. Tot nu toe is het aantal aanvragen dat het ministerie via Waboprocedures kreeg echter zeer beperkt. De wet is nog onbekend bij veel burgers en gemeenten, denkt het ministerie.

Vijfentwintig: zoveel verzoeken voor een Verklaring van geen bedenkingen (zo heet de ontheffing die wordt aangevraagd via de Waboprocedure) ontving het ministerie van EL&I tussen 1 oktober 2010 en 21 maart 2011. Via de zelfstandige procedure van de Flora- en faunawet kreeg het ministerie tussen 1 oktober 2010 en 21 maart 2011 170 ontheffingsaanvragen Flora- en faunawet. In dezelfde periode een jaar geleden was dat 210. “We hadden met de komst van de Wabo een groei van het totaal verwacht, omdat de Wabo de Flora- en faunawet dichter bij de mensen brengt. Dit effect is vooralsnog niet waargenomen”, zegt Johanna Besteman, woordvoerder van Dienst Regelingen, die de Flora- en faunawet uitvoert.
Zowel de Flora- en faunawet als de Natuurbeschermingswet kunnen bij de Wabo ‘aanhaken’. Dat betekent dat de aanvrager met zijn verzoek voor een omgevingsvergunning zelf moet aangeven of zijn aanvraag aan deze wetten moet worden getoetst. Voor werkzaamheden in natuurgebieden die schade aan de natuur kunnen toebrengen moet een vergunning worden aangevraagd bij de provincie, via de gemeente. Het verzoek voor de Verklaring van geen bedenkingen (Flora- en faunawet) gaat via de gemeente naar het ministerie. Dienst Regelingen vermoedt dat de Flora- en faunawet nog bij veel gemeenten en aanvragers onvoldoende bekend is, ondanks informatiebijeenkomsten die het organiseerde voor onder meer gemeenten. Het licht de doelgroep nu via internet en beurzen voor.

Soorten op de kaart
Een aanvrager moet zelf onderzoeken of er beschermde soorten voorkomen op het perceel waar hij een omgevingsvergunning voor wil aanvragen. De gemeente Hilversum vindt deze onderzoeksplicht belastend voor de burger, die meestal een kleine vergunning aanvraagt, zegt Linda Reurts, bestuurlijk-juridisch medewerker bij Bouwen en Wonen van de gemeente. Hilversum lanceert daarom binnenkort een digitale kaart, waarop alle beschikbare informatie staat over de natuurgebieden en de beschermde flora en fauna binnen de gemeente. “We hadden zelf ook de behoefte om alle informatie inzichtelijk te krijgen, want de groene regelgeving is voor iedereen vrij ontoegankelijk.” Samen met een ecoloog werd in kaart gebracht welke gebieden in Hilversum onder de Natuurbeschermingswet vallen en welke soorten er voorkomen die beschermd worden door de Flora- en faunawet. Het gaat om 17 algemeen voorkomende soorten, ook geeft de gemeente aan welke soorten uit de tabellen van de Flora- en faunawet niet voorkomen. Er is een restcategorie van soorten die wellicht voorkomen. Vervolgens werd gekeken welke bouwwerken hier invloed op hebben. Een burger kan straks op de kaart zien of het gebied waar hij een activiteit wil ontplooien groen is en of die activiteit risicovol is. Aan de hand daarvan kan hij zelf bepalen of hij een ontheffing moet aanvragen.

Gemeente kan aanvraag niet afdwingen
De gemeente Dalfsen worstelde ook met de ondoorzichtige natuurregelgeving. De gemeente stelde, zoals veel gemeenten, een gedragscode op hoe ze omgaat met de Flora- en faunawet bij onder meer onderhoud (maaien, het kappen van bomen) en ruimtelijke ontwikkeling. Het ministerie keurde deze code goed, zodat de gemeente nu voor bepaalde werkzaamheden en bepaalde soorten geen ontheffing per werkzaamheid meer hoeft aan te vragen. Een onderdeel van deze gedragscode is de inventarisatie van beschermde soorten binnen de gemeentegrenzen. Dalfsen liet deze inventarisatie uitvoeren door een ecologisch adviesbureau, de informatie is inmiddels op digitale kaarten beschikbaar. De gemeente gebruikt deze kaarten zelf bij onder meer het uitvoeren van gemeentelijk onderhoudswerk, vertelt Petra Nieuwland, projectleider Gedragscode bij de gemeente. Ook gaat het de informatie gebruiken om (uitgebreide) Wabo-aanvragen te toetsen, het kan de aanvrager dan adviseren of er nader onderzoek nodig is. De aanvrager moet dan alsnog zelf onderzoek laten doen, maar dankzij de informatie van de gemeente is dan wel gerichter onderzoek mogelijk. Overigens kunnen aanvragers op een website van het landschap Overijssel (www.landschapoverijssel.nl/sok.html) al zien welke beschermde soorten er op perceelniveau voorkomen en deze informatie dus gebruiken bij hun Wabo-aanvraag.
Het zou natuurlijk kunnen dat het aantal aanvragen voor Verklaringen van geen bedenkingen van de Flora- en faunawet achterblijft omdat de hele omgevingsvergunningsaanvraag dan afgehandeld moet worden volgens een andere procedure, die zes maanden duurt. De aanvrager is weliswaar verplicht om een ontheffing aan te vragen als de wet van toepassing is, maar over de handhaving daarvan bij aanvragen door burgers is weinig bekend. De gemeente is voor de groene wetten geen bevoegd gezag en kan daarom niet eisen dat zij worden meegenomen bij een aanvraag.

Bron: RO Magazine

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing