U bent hier: Home » Nieuws » Minimumbranchenormen bij omgevingsvergunning
banner-big-1.png

Minimumbranchenormen bij omgevingsvergunning

De VNG biedt gemeenten een modelkwaliteitshandvest, waarin minimumbranchenormen opgenomen zijn. Die normen kunnen gemeenten hanteren als ondergrens voor gemeentelijke dienstverlening. In het handvest staan (ook) normen voor de omgevingsvergunning, die we hieronder uitlichten.

‘De minimumbranchenormen voor het aanvragen van een lichte resp. reguliere bouwvergunning waren oorspronkelijk 6 resp. 12 weken. Invoering van de Wabo leidt er toe dat de lichte en reguliere bouwvergunning voortaan vallen onder kopje ‘omgevingsvergunning’.

In dat kader worden alle benodigde vergunningen voor aanpassingen aan de (woon)omgeving, zoals bouwen, slopen en kappen van groen, in één keer afgehandeld. De minimumbranchenorm wordt gelijkgesteld aan de wettelijke termijn uit de Wabo. Dit resulteert in de volgende (aangepaste) minimumbranchenormen:

•Binnen 8 weken na indiening van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning, nemen wij een beslissing (gecombineerd besluit volgens de reguliere procedure Wabo).
•Indien wettelijk andere besluitvorming nodig is (bijvoorbeeld in geval van zes weken ter inzagelegging), neemt de afhandeling meer tijd in beslag. In dat geval nemen wij binnen 26 weken na indiening van uw aanvraag een beslissing.’

Toelichting
Bij bovenstaande passage geldt de volgende toelichting:
•De minimumbranchenorm geldt alleen als sprake is van een volledige vergunningsaanvraag. Met het oog daarop is bij de minimumbranchenorm voor de gemeentewebsite opgenomen dat de indieningsvereisten op de gemeentelijke website staan.
•De termijnen van 8 en 26 weken bij de minimumbranchenorm omgevingsvergunning gelden dus alleen wanneer de indiener – naar het oordeel van de gemeente – een volledige vergunningaanvraag heeft ingediend.

Meer informatie
De VNG heeft in maart 2011 een ledenbrief modelkwaliteitshandvest minimumbranchenormen verstuurd. Hierin wordt het belang aangegeven van de minimumbranchenormen als ondergrens van gemeentelijke dienstverlening.

Bron VNG

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing