U bent hier: Home » FAQ » Kan het bevoegd gezag de aanvrager om aanvullende gegevens vragen naar aanleiding van een overlegreactie?
banner-big-1.png

Kan het bevoegd gezag de aanvrager om aanvullende gegevens vragen naar aanleiding van een overlegreactie?

Vanzelfsprekend kan een vooroverlegreactie leiden tot een verzoek om aanvullende informatie. Hiervoor is geen procedure voorgeschreven in de Wabo, men valt dus terug op de algemene regeling in de Awb (artikel 4:5 Awb). Dat houdt in dat de aanvrager een redelijke termijn moet worden gegund om zijn aanvraag aan te vullen. Op grond van artikel 4:15 lid 1 Awb wordt de beslistermijn voor de omgevingsvergunning opgeschort tot deze redelijke termijn is verstreken. De aanvullende gegevens moeten ook aan de gemeenteraad worden gezonden indien die een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven (artikel 3.11 lid 1 Wabo).

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing