U bent hier: Home » FAQ » Kan en mag een gemeente een omgevingsvergunningaanvraag voor het volgen van een reguliere procedure buiten behandeling laten of de vergunning weigeren als zij van mening is dat onterecht geen ontheffingsverzoek op grond van de Flora- en faunawet is aangevraagd?
banner-big-1.png

Kan en mag een gemeente een omgevingsvergunningaanvraag voor het volgen van een reguliere procedure buiten behandeling laten of de vergunning weigeren als zij van mening is dat onterecht geen ontheffingsverzoek op grond van de Flora- en faunawet is aangevraagd?

Vraag
Kan en mag een gemeente een omgevingsvergunningaanvraag voor het volgen van een reguliere procedure buiten behandeling laten of de vergunning weigeren als zij van mening is dat onterecht geen ontheffingsverzoek op grond van de Flora- en faunawet is aangevraagd?

Antwoord
In paragraaf 8.2 van de Regeling omgevingsrecht staan de indieningsvereisten vermeld indien er sprake is van een ontheffingsverzoek op grond van Flora- en faunawet. Indien er geen sprake is van een ontheffingsverzoek (al dan niet aangehaakt bij de omgevingsvergunningaanvraag) en de gemeente van mening is dat dit verzoek toch had moeten worden ingediend, kan zij zich beroepen op de algemene zorgplicht uit artikel 2 van de Flora- en faunawet en om die reden de aanvraag buiten behandeling laten. De uitleg zou dan kunnen zijn dat de gemeente geen medewerking kan verlenen aan activiteiten waarvan het vermoeden bestaat dat er nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen optreden en dat onvoldoende maatregelen zijn genomen om de effecten te voorkomen of te beperken. Om vertraging te voorkomen kan het in dergelijke gevallen nuttig zijn om als indiener informatie aan te leveren waaruit blijkt dat er geen kans bestaat op nadelige gevolgen voor beschermde soorten.
Tegen het buiten behandeling laten van de aanvraag of weigering van de vergunning staat overigens bezwaar en beroep open.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing