U bent hier: Home » FAQ » Is het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een woning vergunningvrij of is daar een omgevingsvergunning voor nodig?
banner-big-1.png

Is het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een woning vergunningvrij of is daar een omgevingsvergunning voor nodig?

Vraag: Is het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een woning vergunningvrij of is daar een omgevingsvergunning voor nodig?

Antwoord: Voor het plaatsen van een zonnepaneel op het dak van een woning is in beginsel geen omgevingsvergunning nodig. Zonnepanelen zijn namelijk opgenomen in artikel 2, onderdeel 6 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en uitgezonderd van de verplichting om omgevingsvergunning aan te vragen. Hierbij gelden een aantal algemene voorwaarden waaraan altijd moet worden voldaan.
• Bij een schuin dak:
o het zonnepaneel is geplaatst binnen het dakvlak: uitstekende delen zijn zodoende niet toegestaan;
o het zonnepaneel is geplaatst in of direct op het dakvlak: een opbouw ten behoeve van het zonnepaneel is ook niet toegelaten;
o de hellingshoek van het zonnepaneel is gelijk aan de hellingshoek van het dak.
• Bij een plat dak:
o de afstand tot de zijkant van het platte dak is minstens gelijk aan de hoogte van het zonnepaneel.
• De omvormer is aan de binnenzijde van de woning geplaatst.

Bij een woning die als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is aangewezen, geldt als bijkomende voorwaarde dat het zonnepaneel moet worden geplaatst op een onderdeel van het monument dat geen monumentale waarde heeft. Deze voorwaarde is opgenomen in artikel 4a lid 1 van bijlage II van het Bor.

Ook voor woningen in een beschermd stads- en dorpsgezicht geldt op grond van artikel 4a lid 2 van bijlage II van het Bor een aanvullende voorwaarde. Namelijk dat het zonnepaneel wordt geplaatst op een achterdak waarvan het dakvlak niet naar de openbare weg is gekeerd.

Wordt niet aan een van de hiervoor genoemde voorwaarden voldaan, dan is wel een omgevingsvergunning nodig. Vaak betreft het een omgevingsvergunning voor enkel de activiteit ‘bouwen’. Bij monumenten moet ook de activiteit ‘wijzigen van een beschermd monument’ worden aangevraagd. Wordt door de bouw van de zonnepanelen de maximale bouwhoogte uit het bestemmingsplan overschreden, dan kan ook de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ van toepassing zijn. Moet een omgevingsvergunning worden gevraagd dan is daarop de ‘volle’ toetsing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Onder andere een welstandstoets kan dan deel uit maken van de procedure.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing