U bent hier: Home » FAQ » Is een omgevingsvergunning voor afwijken van een voorbereidingsbesluit alleen mogelijk wanneer dat expliciet is bepaald in het voorbereidingsbesluit?
banner-big-1.png

Is een omgevingsvergunning voor afwijken van een voorbereidingsbesluit alleen mogelijk wanneer dat expliciet is bepaald in het voorbereidingsbesluit?

Vraag: Is een omgevingsvergunning voor afwijken van een voorbereidingsbesluit alleen mogelijk wanneer dat expliciet is bepaald in het voorbereidingsbesluit?

Antwoord: Dat is niet het geval, maar deze vraag verdient eerst wat toelichting.

Het gemeentebestuur kan op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in het geval dat een bestemmingsplan in voorbereiding is, een zogenaamd voorbereidingsbesluit nemen. Als het gemeentebestuur dat nodig acht, dan kan in het voorbereidingsbesluit worden bepaald dat het niet is toegestaan om het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen (artikel 3.7 lid 4 Wro). Het opnemen van een dergelijk gebruiksverbod is geen verplichting. Wanneer het gemeentebestuur geen verbod opneemt, dan heeft het voorbereidingsbesluit alleen tot gevolg dat een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (en aanleggen) moet worden aangehouden. Dit is te vinden in artikel 3.3 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Omdat een algeheel verbod op het wijzigen van het gebruik een ingrijpende (tijdelijke) maatregel is, biedt artikel 3.7 lid 4 Wro in de tweede volzin ook de mogelijkheid om in het voorbereidingsbesluit regels op te nemen om van het verbod af te kunnen wijken.

Hoe verhoudt zich dit tot de Wabo? Artikel 2.1 lid 1 onder c verbiedt het om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin. Betekent dit nu dat afwijken van een voorbereidingsbesluit alleen maar mogelijk is wanneer hiervoor regels in het voorbereidingsbesluit zijn opgenomen?

Dat is dus niet het geval. Artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo ziet voor wat het verbod alleen toe op het geval wanneer een gebruiksverbod als bedoeld in artikel 3.7 lid 4 Wro is opgenomen in het voorbereidingsbesluit. Wanneer het gebruik of het bouwplan past in het geldende bestemmingsplan en een voorbereidingsbesluit van toepassing is zonder zo’n gebruiksverbod, dan is artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo helemaal niet van toepassing! Dan geldt de ‘gewone’ aanhoudingsregeling uit artikel 3.3 e.v. van de Wabo.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing