U bent hier: Home » FAQ » Is een aanvraag omgevingsvergunning niet-ontvankelijk bij ontbreken melding ihkv het Activiteitenbesluit ?
banner-big-1.png

Is een aanvraag omgevingsvergunning niet-ontvankelijk bij ontbreken melding ihkv het Activiteitenbesluit ?

Vraag Wanneer uit een gecombineerde aanvraag om omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan en bouwen blijkt dat ook een melding moet gebeuren op grond van het Activiteitenbesluit en deze melding ontbreekt, is er dan sprake van een niet-ontvankelijke aanvraag?

Antwoord De aanvraag om omgevingsvergunning is zonder de melding wel ontvankelijk, maar artikel 8.41a lid 2 Wet milieubeheer (Wm) verplicht het bevoegd gezag om -wanneer de melding achterwege blijft- de aanvraag buiten behandeling te stellen.

Artikel 8.41a lid 1 Wet milieubeheer bepaalt dat de melding op grond van (artikel 1.10 van) het Activiteitenbesluit ten hoogste tegelijkertijd met de aanvraag om omgevingsvergunning moet worden ingediend. Lid 2 van dat artikel biedt de mogelijkheid om een vergeten melding te herstellen door de aanvrager een binnen een door het bestuursorgaan aan te geven redelijke termijn de gelegenheid te geven om zijn melding alsnog te doen. Wordt door de aanvrager binnen de redelijke termijn de melding niet gedaan, dan moet het bestuursorgaan de aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling laten. Artikel 8.41a Wm lid 2 laat hiervoor geen andere mogelijkheid open. Belangrijk is voorts dat het bevoegd gezag op voet van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) duidelijk maakt aan de aanvrager dat de termijn om te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning, 8 weken bij de reguliere procedure (3.8 lid 1 Wabo) respectievelijk 6 maanden (artikel 3.18 lid 1 Wabo), is geschorst (artikel 4:15 lid 2 Awb). Doet het bestuursorgaan dat niet, dan loopt de beslistermijn op de aanvraag om omgevingsvergunning namelijk gewoon door! Noch in de Wm, noch in de Wabo noch in de Awb is hierover namelijk iets anders bepaald.

Let wel: het gaat alleen om inrichtingen type B op grond van artikel 1.2 Activiteitenbesluit. Inrichtingen type A hoeven zich niet te melden. Voor inrichtingen type C geldt de vergunningplicht van artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing