U bent hier: Home » FAQ » Indien geen bestemmingsplan geldt, kan een omgevingsvergunning voor een bepaald gebruik dat in strijd is met het ontwerpbestemmingsplan, worden aangehouden?
banner-big-1.png

Indien geen bestemmingsplan geldt, kan een omgevingsvergunning voor een bepaald gebruik dat in strijd is met het ontwerpbestemmingsplan, worden aangehouden?

De aanhoudingsregeling uit art. 3.3 e.v. Wabo is niet van toepassing op een aanvraag om omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik (vergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder c), enkel op omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en aanleggen (vergunningen onder a en b van het eerste lid van art. 2.1 Wabo).

Het treffen van een voorbereidingsbesluit maakt het voorgaande in zoverre alleen anders, dat in een voorbereidingsbesluit expliciet al het nieuwe gebruik kan worden verboden. Van dat verbod kan dan met toepassing van art. 2.1 Wabo weer worden afgeweken, al dan niet via een afwijkingsbevoegdheid die in het voorbereidingsbesluit is opgenomen (art. 3.7 lid 4 Wro). Dat laatste is niet noodzakelijk: door toepassing te geven aan art. 2.1 lid 1 onder c kan van een absoluut gebruiksverbod uit een voorbereidingsbesluit sowieso worden afgeweken.

In het geschetste geval dat een aanvraag om afwijkend gebruik wordt gedaan, ligt eigenlijk alleen de vraag voor of het wenselijk is dat het afwijkende gebruik ook strijdig zal zijn met het nieuwe planologische regime zoals dat in het ontwerp bestemmingsplan wordt voorgesteld. Als dat niet wenselijk is, dan kan het college van B&W als bevoegd gezag de aanvraag afwijzen met die motivering. Art. 2.12 eerste lid aanhef spreekt immers over een bevoegdheid (kan worden afgeweken) niet van een verplichting. Het treffen van een voorbereidingsbesluit maakt ook dat niet anders.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing