U bent hier: Home » FAQ » Geldt voor mijn aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning nu een uitgebreide procedure of niet?
banner-big-1.png

Geldt voor mijn aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning nu een uitgebreide procedure of niet?

Vraag:

Geldt voor mijn Nb-wet vergunningaanvraag de uitgebreide verguningprocedure of niet?

Antwoord:

Voor het verlenen van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 gelden twee mogelijkheden qua procedure:

  1. de losse aanvraag voor een Nb-vergunning
  2. de aanvraag voor een Nb-vergunning in combinatie met een omgevingsvergunning

1. De losse aanvraag voor een Nb-vergunning

Artikel 19d Nbwet bepaalt voor welke activiteiten een vergunningplicht geldt.Op het moment dat enkel een Nbwet-vergunning wordt aangevraagd, geldt op grond van artikel 42 Nbwet 1998 een beslistermijn van 13 weken door GS op een aanvraag. GS kan deze termijn met 13 weken uitstellen.

Titel 4.1 Awb (beschikking) is op het verlenen van de vergunning van toepassing. Dat betekent o.a. dat het besluit niet als ontwerp ter inzage wordt gelegd (geen zienswijze procedure, maar een bezwaar procedure zodra het besluit is verleend).

In aanvulling op het bepaalde in de Awb, schrijft de Nbwet 1998 voor dat GS B&W op de hoogte stelt van de verleende vergunning. Daarnaast dient GS kennis van het besluit te geven in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze.

2. Combi Nbwet-vergunning en omgevingsvergunning

Op het moment dat een omgevingsvergunning-aanvraag wordt ingediend voor bijvoorbeeld de activiteit bouwen of milieu, terwijl deze activiteit ook vergunningplichtig is op grond van artikel 19d van de Nbwet, wordt de aanvraag ook aangemerkt als een aanvraag om een vergunning als bedoeld in de Nbwet. Op dat moment wordt de omgevingsvergunning ‘gekoppeld’ aan de Nbwet-vergunning.

De omgevingsvergunning (waaraan de vergunning op grond van de Nbw aanhaakt) volgt vervolgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure (dat geldt dus ook als enkel een vergunning voor bouwen is aangevraagd). Deze uitgebreide procedure is van toepassing omdat ofwel een verklaring van geen bedenkingen is vereist (artikel 46b lid 1 Nbw jo artikel 3.10 lid 1 sub e Wabo), ofwel omdat de Nbw dat bepaalt (artikel 46b lid 2 Nbw). Het is vervolgens aan B&W om een verklaring van geen bedenkingen aan te vragen bij GS ofwel de minister.

Om de verplichte koppeling onder punt 2 te voorkomen, kan het een strategische keuze zijn om de Nbwet-vergunning apart aan te vragen, alvorens de omgevingsvergunning in te dienen.

 

 

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing