U bent hier: Home » FAQ » Begrippen
banner-big-1.png

Begrippen

Omgevingsvergunning

Vergunning die op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig is voor onder andere het bouwen van een bouwwerk en het oprichten of in werking hebben van een inrichting. Ook voor een aantal andere activiteiten, waaronder slopen of het uitvoeren van een werk, kan een omgevingsvergunning nodig zijn. In artikel 2.1 Wabo worden alle vergunningplichtige activiteiten genoemd.

Ruimtelijke onderbouwing

Document dat vereist is om met een omgevingsvergunning af te kunnen en mogen wijken van een bestemmingsplan. In een ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd aangegeven waarom in dit geval van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.

Verklaring van geen bedenking

Verklaring van een overheid dat deze geen bezwaar heeft tegen het verlenen van een aangevraagde omgevingsvergunning. Bij een omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan is een verklaring van geen bedenking nodig van de gemeenteraad. Dit is niet het geval indien de gemeenteraad van te voren heeft aangegeven dat voor de betreffende vergunningen geen verklaring van geen bedenking nodig is. Dit heet een algemene verklaring van geen bedenking.

Vergunningsvrij bouwen

Bouwen zonder dat een omgevingsvergunning is vereist. De gevallen waarin dit mogelijk is, zijn aangegeven in het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Onderzoek omgevingsaspecten

In een ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden dat het initiatief waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd geen nadelige invloed heeft op de omgeving. Als dit niet direct is aan te geven, moet hiernaar onderzoek worden gedaan. Het gaat hierbij om de volgende aspecten: geluid, externe veiligheid, bodem, archeologie, water, flora en fauna, cultuurhistorie, ecologie, natuur en landschap.

Procedure omgevingsvergunning

De procedure die doorlopen moet worden om tot de verlening van een omgevingsvergunning te kunnen komen.

Reguliere (korte) procedure omgevingsvergunning

Korte procedure die maximaal acht weken duurt. Indien de overheid er langer dan acht weken over doet, is de aangevraagde omgevingsvergunning fictief verleend. De korte procedure is van toepassing op aanvragen om een omgevingsvergunning die in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

Uitgebreide (lange) procedure omgevingsvergunning

Lange procedure die maximaal zes-en-twintig weken duurt. Deze lange procedure is van toepassing op aanvragen om een omgevingsvergunning die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en waarbij dus via de omgevingsvergunning van dit bestemmingsplan wordt afgeweken.

Coördinatieregeling

Een in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen regeling die het mogelijk maakt om tegelijkertijd een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voor te bereiden, vast te stellen c.q. te verlenen en om gelijktijdig de mogelijkheid van beroep te bieden. Met het toepassen van de coördinatieregeling is tijdswinst te boeken.

Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing