U bent hier: Home » Jurisprudentie » Inwerkingtreding omgevingsvergunning » Direct in werking laten treden omgevingsvergunning
banner-big-1.png

Direct in werking laten treden omgevingsvergunning

Direct in werking laten treden omgevingsvergunning

Voorzieningenrechter Rb. Haarlem 29 maart 2012, LJN: BW0347 http://t.co/nXC4CjY1

Aan de orde is het beroep tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen een basisschool met gymzaal in afwijking van het bestemmingsplan. Normaal gesproken treedt een dergelijke omgevingsvergunning pas in werking nadat de beroepstermijn is verstreken. Dat volgt uit artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Artikel 6.2 Wabo biedt echter het bevoegd gezag de mogelijkheid om hiervan af te wijken en de verleende omgevingsvergunning direct in werking te laten treden. B&W van Zaanstad hebben aan artikel 6.2 Wabo toepassing gegeven. De reden is dat bouw van de school snel moet starten omdat de basisschool nu in afgekeurde noodlokalen les krijgen. Deze reden is ook in het besluit tot vergunningverlening opgenomen.

Het beroep van appellanten tegen het direct in werking laten treden van de omgevingsvergunning wordt door de Haarlemse voorzieningenrechter terzijde geschoven. B&W hebben op goede gronden tot directe inwerkingtreding kunnen besluiten. Het besluit is ook onderbouwd. Ten overvloede meldt de voorzieningenrechter nog dat de versnelde inwerkingtreding er wel toe leidt dat de aanvrager, door gebruik te maken van een nog niet in rechte onaantastbare omgevingsvergunning, het risico op vernietiging van de vergunning aanvaardt dat voor zijn rekening komt.

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing