U bent hier: Home » Nieuws » Crisis- en herstelwet permanent
banner-big-1.png

Crisis- en herstelwet permanent

Crisis- en herstelwet permanent
Vanaf 25 april 2013 heeft de Crisis- en herstelwet een permanent karakter. Daarnaast is de Chw en zijn tal van andere wetten op het omgevingsdomein aangepast. Het zijn verbeteringen om lasten te verminderen, meer flexibiliteit te krijgen in de besluitvorming en praktijkproblemen weg te nemen.

Deze verbeteringen zijn geregeld in de “Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent worden van de Chw en het aanbrengen van verbeteringen in het omgevingsrecht” (hierna: wijzigingswet) (Staatsblad, jaargang 2013, nr. 144). Niet alle verbeteringen treden direct in werking, zo blijkt uit het inwerkingtredingsbesluit (Staatsblad, jaargang 2013, nr. 145). Een aantal verbeteringen zal gelijktijdig met de noodzakelijke aanpassingen in onderliggende besluiten zoals het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht in werking treden.

Aanpassing Chw
De belangrijkste wijzigingen voor de Chw:

Het artikel over de inperking beroepsrecht decentrale overheden is aangepast. Decentrale overheden kunnen nu weer beroep instellen tegen besluiten van andere decentrale overheden. Nb. Het gaat hier alleen om besluiten die onder de reikwijdte van de Chw vallen.
De reikwijdte van het gebruik van ontwikkelingsgebieden is verruimd voor de haven van Rotterdam.
Het aparte planfiguur ‘gebiedsontwikkelingsplan’ verdwijnt. De functie en alle onderdelen daarvan zijn nu in en via (een wijziging) van een bestemmingsplan geregeld.
De Chw is permanent gemaakt door het schrappen van de vervaldatum.
Meer informatie over de aanpassingen van de Chw.

Aanpassing andere wetten
In hoofdstuk 2 van de wijzigingswet is een aantal wetten aangepast. Nog niet alle wijzigingen treden in werking. Over de aanpassingen van de Wabo, Wro en Wgh is er meer informatie op onze website te vinden.

De volgende wetten (met tussen haakje het artikel uit de wijzigingswet) zijn aangepast in hoofdstuk 2:

Gemeentewet (artikel 2.1.1)
Natuurbeschermingswet 1998 (artikel 2.1.2)
Ontgrondingenwet (artikel 2.1.3)
Spoedwet wegverbreding (artikel 2.1.4)
Tracéwet (artikel 2.1.5)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikelen 2.1.6, 2.2.1 en 2.3.1)
Wet bodembescherming (artikel 2.1.7)
Wet Luchtvaart (artikelen 2.1.8, 2.2.3 en 2.3.2 (artikel 2.2.3 deels in werking))
Wet milieubeheer (artikelen 2.1.9 en 2.2.4 en artikel 3.2 (artikel 2.2.4 en artikel 3.2 nog niet in werking)
Wet op de economische berichten (artikel 2.1.10)
Wet ruimtelijke ordening (artikelen 2.1.11, 2.2.5 en 2.3.3 (artikel 2.2.5 deels in werking)
Wet Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (artikelen 2.1.12 en 2.3.4)
Wet geluidhinder (artikel 2.2.2, nog niet in werking)
Interim-wet Stad en milieubenadering (artikel 2.4.1)
Onteigeningswet (artikel 2.4.2)

Bron: Infomill

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing