U bent hier: Home » FAQ
banner-big-1.png

Categorie archief: FAQ

Kan een gemeente alsnog besluiten om een aavraag om omgevingsvergunning te weigeren nadat de beslistermijn van de reguliere procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevinsgrecht (Wabo, oftewel 8 weken) is verstreken?

Het antwoord op de vraag is nee, een gemeente mag niet meer terugkomen op een aanvraag om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure uit de Wabo op van toepassing is. Dat volgt uit het systeem van de Wabo en dat heeft … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Is voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning toestemming van de eigenaar nodig?

Hoewel het geen wettelijk toetsingscriterium is voor een bouwaanvraag, speelt het grondeigendom waarop een bouwwerk gebouwd zal worden wel mee bij de vraag of een omgevingsvergunning voor bouwen verleend kan worden. Het is namelijk vaste jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Indien geen bestemmingsplan geldt, kan een omgevingsvergunning voor een bepaald gebruik dat in strijd is met het ontwerpbestemmingsplan, worden aangehouden?

De aanhoudingsregeling uit art. 3.3 e.v. Wabo is niet van toepassing op een aanvraag om omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik (vergunning als bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder c), enkel op omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en aanleggen (vergunningen onder … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Is een plan of project dat leidt tot extra stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-habitats altijd onuitvoerbaar?

In bijzondere gevallen zijn dergelijke projecten, op grond van jurisprudentie, toch uitvoerbaar, bijvoorbeeld bij goed beheerde dynamische rivier-habitats (stroomdalgraslanden bijvoorbeeld) of bij projecten waarbij een kleine extra depositie samengaat met een sterke verbetering van de hydrologie van een Natura 2000-gebied.

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Volgens de Natura 2000-website van het ministerie van EZ gelden veel beschermde diersoorten als verstoringsgevoelig. Is er nu geen ruimte meer voor recreatieve ontwikkelingen in of nabij natuurgebieden?

De vermeende verstoringsgevoeligheid van dieren is veelal gebaseerd op (sterk) verouderd onderzoek, aannames en effectvoorspellingsmodellen. Op dergelijke achterhaalde inzichten is helaas ook jurisprudentie gebaseerd. Recent onderzoek toont echter aan dat veel diersoorten veel minder gevoelig zijn voor verstoring door geluid … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Geldt voor mijn aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning nu een uitgebreide procedure of niet?

Vraag: Geldt voor mijn Nb-wet vergunningaanvraag de uitgebreide verguningprocedure of niet? Antwoord: Voor het verlenen van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 gelden twee mogelijkheden qua procedure: de losse aanvraag voor een Nb-vergunning de aanvraag voor een Nb-vergunning … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Mag een gemeente leges hebben bij een vergunningverlening van rechtswege ?

Vraag: wij hebben een vergunning van rechtswege voor de bouw van een woning. De aanvraag is gepubliceerd en de bouw is inmiddels ver gevorderd. De gemeente heeft niets gedaan, niets beoordeeld en niets gecontroleerd. Nu willen ze wel leges heffen … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

De gemeente heeft niet op tijd gereageerd op een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen. Kan ik nu toch bouwen?

Enige tijd geleden is een aanvraag om omgevingsvergunning voor enkel de activiteit ‘bouwen’ ingediend bij de gemeente. Inmiddels zijn meer dan 8 weken verstreken en is daarmee een vergunning van rechtswege ontstaan? En kan nu zonder meer met de bouw … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Is de recent aangepaste regeling van artikel 6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor bouwen op grond die nog gesaneerd moet worden, ook van toepassing op een sanering die plaatsvindt binnen de regeling van het BUS (Besluit uniforme saneringen)?

Vraag: Is de recent aangepaste regeling van artikel 6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor bouwen op grond die nog gesaneerd moet worden, ook van toepassing op een sanering die plaatsvindt binnen … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen

Is het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een woning vergunningvrij of is daar een omgevingsvergunning voor nodig?

Vraag: Is het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een woning vergunningvrij of is daar een omgevingsvergunning voor nodig? Antwoord: Voor het plaatsen van een zonnepaneel op het dak van een woning is in beginsel geen omgevingsvergunning nodig. Zonnepanelen … Lees verder

Geplaatst in FAQ | Een reactie plaatsen
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing