U bent hier: Home » FAQ » Bouwplan past na wijziging bestemmingsplan niet meer, toets aan oude of nieuwe bestemmingsplan bij besluit op bezwaar ?
banner-big-1.png

Bouwplan past na wijziging bestemmingsplan niet meer, toets aan oude of nieuwe bestemmingsplan bij besluit op bezwaar ?

Vraag: Nadat bezwaar is aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor bouwen, is het bestemmingsplan gewijzigd. Het bouwplan past nu niet meer in het bestemmingsplan. Moet bij het besluit op bezwaar worden getoetst aan het nieuwe of aan het oude bestemmingsplan?

Antwoord: Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dat het uitgangspunt is dat een beslissing op bezwaar ex nunc plaatsvindt. Dat houdt in dat in beginsel aan het nieuwe bestemmingsplan wordt getoetst. Het moment waarop de aanvraag werd gedaan is hiervoor dus niet bepalend. In dit geval zou de omgevingsvergunning dus niet zonder meer kunnen worden verleend.

De ABRvS kent echter één uitzondering op deze regel (zie de uitspraak van de ABRvS van datum van uitspraak 28 december 2011, no. 201105046/1/H1). Deze uitzondering doet zich voor wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden.
(a) De bouwaanvraag moet ten tijde van de indiening in overeenstemming zijn met het (oude) bestemmingsplan. EN
(b) Op het moment van indiening van de aanvraag was nog geen voorbereidingsbesluit van kracht geworden voor een nieuw bestemmingsplan, EN
(c) Er was nog geen nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegd waarmee dat bouwplan in strijd was.

Let daarbij op dat voor de voorwaarde genoemd onder (a) binnenplanse mogelijkheden voor wijziging en/of afwijken (voorheen vrijstelling) niet meetellen. Deze mogelijkheden vergen namelijk een aparte (eigen) afweging en besluitvorming. Het gevraagde bouwplan moet dus 1-op-1 passend zijn binnen het oude bestemmingsplan.

Wordt aan de voorwaarden a-c voldaan, dan kan de bouwaanvraag voor de omgevingsvergunning dus alsnog worden getoetst aan het oude bestemmingsplan. Is dat niet het geval, dan wordt de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen van rechtswege beschouwd als een aanvraag om af te wijken van het nieuwe bestemmingsplan. Dat volgt uit de artikelen 2.10 lid 2 en 2.12 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dat geval zal bij de beslissing op bezwaar ook een besluit moeten worden genomen over het al dan niet afwijken van het nieuwe bestemmingsplan.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing