U bent hier: Home » Jurisprudentie » Bijlage II Bor van toepassing voor zowel bouwen als gebruiken
banner-big-1.png

Bijlage II Bor van toepassing voor zowel bouwen als gebruiken

De ABRvS overweegt dat bouwwerken die voldoen aan artikel 2 van bijlage II Bor geheel vrij zijn: dat wil zeggen geen vergunning nodig hebben voor bouwen en voor het afwijken van het bestemmingsplan (a en c vergunningen). Dat houdt in dat het bestemmingsplan ook niet wordt gebruikt voor de toetsing aan regels voor bijv. het bebouwingsoppervlak. De bouwwerken die voldoen aan artikel 3 van bijlage II Bor zijn alleen vrijgesteld voor het bouwen, maar niet voor het afwijken van het bestemmingsplan. Voor -die- bouwwerken is en blijft een bebouwingsregeling (of anderszins) uit het bestemmingsplan onverkort gelden. Inmiddels heeft de ABRvS er in meerdere uitspraken al naar verwezen, dus we kunnen er genoeglijk van uitgaan dat dit ‘standaard jurisprudentie’ is geworden.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201105349&verdict_id=bRvVhgHesBA%3D

ABRvS 8 augustus 2012, no. 201105349/1/A1

[…]

Het Bor maakt onderscheid tussen vergunningvrije bouwwerken die zijn opgenomen in artikel 2 onderscheidenlijk artikel 3 van bijlage II bij het Bor vermelde categorieën. Voor de in artikel 2 van bijlage II vermelde categorieën geldt ingevolge artikel 2.3, tweede lid, van het Bor dat, voor zover wordt voldaan aan de in artikel 2 gestelde eisen, deze bouwwerken zijn uitgezonderd van de vergunningplicht voor de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, en van de vergunningplicht voor de activiteit gebruiken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo. Voor de in artikel 3 van bijlage II bij het Bor vermelde categorieën geldt ingevolge artikel 2.3, eerste lid, van het Bor dat, voor zover wordt voldaan aan de in artikel 3 gestelde eisen, deze bouwwerken alleen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht voor de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, maar niet van de vergunningplicht voor de activiteit gebruiken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van die wet.

2.8.2. Artikel 2 van bijlage II bij het Bor, gelezen in samenhang met artikel 2.3, tweede lid, van het Bor, wijst categorieën van bouwwerken aan die vergunningvrij zijn ten aanzien van de activiteiten bouwen en gebruiken. Dat betekent dat het bestemmingsplan niet in de weg kan staan aan het bouwen van bouwwerken die aan de in artikel 2 gestelde eisen voldoen. Naar het oordeel van de Afdeling moet hieruit worden afgeleid dat bouwwerken die ingevolge artikel 2 van bijlage II bij het Bor vergunningvrij zijn, niet meetellen bij de vraag of door de bouw van andere categorieën bouwwerken, de maximaal in het bestemmingsplan toegelaten oppervlakte aan bouwwerken wordt overschreden. Dat is anders indien door toevoeging van een nieuw bouwwerk niet meer wordt voldaan aan de eisen die dat artikel stelt, bijvoorbeeld de eis dat niet meer dan 50% van het achtererfgebied mag worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken. Met deze benadering wordt ten aanzien van bouwwerken als bedoeld in artikel 2 van bijlage II bij het Bor, de jurisprudentie voortgezet die is ontwikkeld onder de werking van de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (onder meer de uitspraak van 10 juli 2002, nr. 200101969/1), waarvoor ook steun kan worden gevonden in de Nota van Toelichting bij het Bor (Stb. 2010, 143; blz. 145).

[..]

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing