U bent hier: Home » FAQ » Aanvraag omgevingsvergunning voor agrarisch bedrijf voor 1 januari 2013
banner-big-1.png

Aanvraag omgevingsvergunning voor agrarisch bedrijf voor 1 januari 2013

Vraag:
Wat geldt er wanneer wel al een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor 1 januari 2013 voor de activiteiten milieu en bouwen voor een agrarisch bedrijf.

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel X van het Wijzigingsbesluit (Staatsblad 2012, 441) en wel in lid 2. Deze bepaling luidt dat op een aanvraag om een omgevingsvergunning het recht van toepassing blijft zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van het gewijzigde Activiteitenbesluit indien:
a. die aanvraag is ingediend voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding [1 januari 2013] en
b. op die aanvraag vóór het tijdstip, bedoeld in onderdeel b, nog niet onherroepelijk is beslist.

Lid 3 van dit artikel bepaald dat in gevallen als bedoeld in het tweede lid een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets (OBM) op het tijdstip waarop de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. De voorschriften die aan die omgevingsvergunning zijn verbonden, worden vervolgens aangemerkt als maatwerkvoorschriften.

Op grond van artikel X lid 2 blijft dus sprake van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu (2.1 lid 1 onder a en e Wabo). Hierop is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing (artikel 3.10 Wabo) en ontstaat er geen vergunning van rechtswege. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden (dus wanneer deze is verleend en in werking getreden zonder dat beroep is ingesteld dan wel pas na afhandeling van het (hoger) beroep), wordt deze vergunning ‘omgezet’ naar een OBM met maatwerkvoorschriften (op voet van lid 3 van artikel X).

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing